ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง 
      
      สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เดิมใช้ชื่อว่า  "สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง" แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบัน
      เหตุผลที่กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย (เดิม กรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย) เสนอว่าควรตั้ง สำนักงานแรงงานไทยเพิ่มขึ้นที่เมืองเกาสงคือ  "ปัจจุบัน (ปี ๒๕๓๖)"มีแรงงานไทยทำงานในไต้หวันประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน เนื่องจากความต้องการแรงงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาล  ความต้องการแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและความต้องการแม่บ้าน ซึ่งสถานประกอบการและโรงงานของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของไต้หวัน แต่สำนักงานแรงงานไทยตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไต้หวัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการด้านการรับรองเอกสาร และการดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อันเป็นเหตุให้นายจ้างไต้หวัน นำเข้าแรงงานจากเวียดนามแทนแรงงานไทย จึงขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานแรงงานที่เมืองเกาสง"
 
การกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนเงินงบประมาณ
      เมื่อมีการจัดตั้ง สำนักงานแรงงานไทยที่เมืองเกาสง ได้รับการอนุมัติอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เป็นข้าราชการ ๒ อัตรา คือ หัวหน้าสำนักงาน (ระดับ ๗) และผู้ช่วย (ระดับ ๖) และมีลูกจ้างท้องถิ่น ๓ อัตรา คือ ล่าม เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ โดยมีสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร ๕๐ ชั้น (Grand 50 Tower) ศูนย์การค้า World Trade Center เมืองเกาสง ชั้นที่ ๑๔  เลขที่ 14F-4, 80 Mintzu Rd.1, Kaohsiung , Taiwan ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน
      ต่อมา เมื่อปี ๒๕๔๐ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่ คือ อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ กระทรวงแรงงานจึงได้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองเกาสง เป็น  สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง 

 

 

นับตั้งแต่ตั้งสำนักงานฯ  มีข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  ดังต่อไปนี้

 

๑.นายดุสิต   วงศ์นาวา ปี ๒๕๓๗

๒.นายสมโชค  บุญกำเนิด ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙

๓.นางสุริยา  พิลาศลักษณ์ ปี ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

๔.นายสิงหเดช  ชูอำนาจ ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

๕.นายอรรถพร  สิงหวิชัย ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

๖.นายสมชาย  รัตนไทย ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘

๗.นายดำรงศักดิ์  อิงศรีสวัสดิ์ ปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

๘.นายดุสิต  วงศ์นาวา ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

๙.นางสาวขวัญตา  มังกรรัตน์ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

๑๐. นางสุชฎา โพธิเดช              ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๑๑. นางสาวแก้วใจ  สัจจะเวทะ      ปี ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน

      

       ปัจจุบันสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานไทย และส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ ๘ เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน ได้แก่ เกาสง ไถหนาน ผิงตง ไถตง เจียอี้ หยุนหลิน จางฮั่ว และเกาะเผิงหู  มีแรงงานไทยประมาณ ๒๑,๘๐๐ คน(ณ พ.ย.๕๔)

 

 

 

 

 แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของ สนร.เกาสง