ศาสนา

 

ผู้นับถือศาสนาคือ พุทธ 80% คริสต์ 15% และอื่น ๆ 5 %