อายุเฉลี่ย

 

     ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 81.41 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 74.86 ปี