แนวโน้มและโอกาสของแรงงานไทย

 

 

      จำนวนแรงงานไทยในไต้หวัน ณ เดือนพฤษภาคม 2560 มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 59,666 คน เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 มีจำนวน 59,549 คน เพิ่มขึ้น 117 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทกิจการเหล็ก/โลหะ อาหาร สิ่งทอ/ทอผ้า อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง ไต้หวันยังคงต้องการกำลังแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานไทยเนื่องจากมีทักษะในการทำงานเรียนรู้งานได้เร็ว มีความขยันขันแข็งในการทำงาน ปัญหาน้อยกว่าคนงานชาติอื่น แต่ไม่สามารถหาแรงงานไทยวัยกำลังแรงงานมาทำงานได้อย่างเพียงพอ จึงต้องจ้างแรงงานชาติอื่นทดแทน