สวัสดิการแรงงานไทย

 

   - กองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 6.5 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 70 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 20 

 

 

   - กองทุนประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 4.25 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 60 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 30 

 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คนหางานต้องรับผิดชอบ

 

   - ค่าลงทะเบียน 30 - 200 เหรียญไต้หวันต่อการรักษา 1 ครั้ง 

   - การรักษาพยาบาลที่คลีนิค (คนไข้นอก) ต้องจ่าย 50 เหรียญไต้หวัน ถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่าย 100 เหรียญไต้หวัน 

   - ถ้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) ต้องจ่ายค่ารักษาตามประเภทของห้องพัก (ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักสำหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจำนวนวันที่นอนพักรักษา 

 

สิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน

 

   - เมื่อเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คนหางานต้องรับผิดชอบ 

   - หากต้องสูญเสียอวัยวะจากการทำงานจะได้เงินทดแทน 

   - หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพกับค่าจ้าง 5 เดือน และเงินทดแทนตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 

*** กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน : 

   - เข้ากองทุนไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินทดแทน 10 เดือน 

   - เข้ากองทุน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เดือน 

   - เข้ากองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินทดแทน 30 เดือน 

 

*** กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะมีอายุงานนานเท่าใดจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับค่าจ้าง 40 เดือน

 

 

ปัจจุบัน นายจ้างไต้หวันที่จ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 3 ประเภท คือ

1. ภาษีประกันการว่างงาน นายจ้างจะต้องเสียภาษีในการจ้างแรงงานต่างชาติ เป็นรายเดือน ตามกิจการประเภทอาชีพ ดังนี้

- ประมง  1.900   เหรียญไต้หวัน

- ผู้รับใช้ในบ้าน  5,000   เหรียญไต้หวัน

- แรงงานทั่วไปในโรงงาน  2,000 เหรียญไต้หวัน

- แรงงานทั่วไปในโรงงานขนาดใหญ่ที่สำคัญ 2,400 เหรียญไต้หวัน

- กรรมกรก่อสร้างทั่วไป                 1,900 เหรียญไต้หวัน

- กรรมการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 2,000 เหรียญไต้หวัน

- สถานอนุบาลดูแลคนป่วย คนชรา         2,000 เหรียญไต้หวัน

- ผู้อนุบาลดูแลคนป่วยคนชราตามบ้าน 2,000   เหรียญไต้หวัน

- ผู้อนุบาลดูแลคนป่วยพิการอย่างถาวร   600 เหรียญไต้หวัน

* ส่วนใหญ่นายจ้างที่จ้างแรงงานไทย เสียภาษีประกันการว่างงานเดือนละ  2,000 เหรียญไต้หวันต่อแรงงาน 1 คน

2. การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือน  กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบร้อยละ 4.64 ของค่าจ้าง ลูกจ้างจ่ายร้อยละ 1.36 ของค่าจ้าง รัฐบาลจ่ายร้อยละ 0.77 ของค่าจ้าง  ตัวอย่างเช่น 

ค่าจ้างเดือนละ 17,880 เหรียญไต้หวัน 

- นายจ้างต้องจ่ายเดือนละ 830 เหรียญไต้หวัน

-  ลูกจ้างจ่าย 243 เหรียญไต้หวัน 

- รัฐบาลจ่าย 138 เหรียญไต้หวัน

3. การจ่ายเบี้ยประกันภัยแรงงานรายเดือน กำหนดให้นายจ้างจ่ายเบี้ยประกันร้อยละ 5.26 ชองค่าจ้าง  ลูกจ้างร้อยละ 1.5  รัฐบาลร้อยละ 0.75  ตัวอย่างเช่น   

ค่าจ้างเดือนละ 17,880 เหรียญไต้หวัน 

- นายจ้างต้องจ่ายเบี้ยประกัน 941 เหรียญไต้หวัน  

- ลูกจ้างจ่าย 268  เหรียญไต้หวัน  

- รัฐบาลจ่าย 134 เหรียญไต้หวัน