กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานจะได้รับการจัดการให้เป็นสมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศทุกคน ส่วนแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง หรือเดินทางมาทำงานด้วยตนเองจะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจ ซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนนี้ จะได้รับบัตรสมาชิกทุกคน และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้

1. กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางกลับประเทศไทย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท หากเกินวงเงินที่กำหนด อธิบดีกรมการจัดหางานมีอำนาจสั่งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ

2. กรณีประสบปัญหาในต่างประเทศ เช่น รอเข้าทำงานใหม่ รอส่งกลับประเทศไทย รอการดำเนินคดี หรือกรณีอื่นในลักษณะเดียวกัน มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท หากเกินวงเงินที่กำหนด อธิบดีกรมการจัดหางานมีอำนาจสั่งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนฯ

3. กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือประสบอันตรายก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล ได้ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

4. กรณีประสบอันตรายจนพิการ หรือทุพพลภาพทั้งในและนอกประเทศ มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 30,000 บาท กรณีประสบอันตรายในต่างประเทศจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้เมื่อเดินทางกลับเข้าไปในประเทศไทยแล้ว

5. กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากแพทย์ตรวจพบเป็นโรคต้องห้าม มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 25,000 บาท สำหรับผู้ถูกส่งกลับภายใน 6 เดือนแรก และเป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับผู้ถูกส่งกลับหลัง 6 เดือนแรก แต่ยังไม่ครบสัญญาจ้าง

6. กรณีถูกดำเนินคดีอาญาในต่างประเทศในความผิดซึ่งมิใช่เกิดจากกระทำโดยเจตนา มีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เป็นค่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

7. กรณีถึงแก่ความตายในต่างประเทศ ทายาทมีสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์

7.1 เป็นค่าจัดการศพในต่างประเทศ หรือนำศพกลับประเทศไทย (กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบ) ได้ตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงิน 50,000 บาท หากเกินวงเงินที่กำหนด อธิบดีกรมการจัดหางานมีอำนาจสั่งจ่ายเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

7.2 เป็นค่าบรรเทาความเดือดร้อนของทายาทเป็นเงิน 30,000 บาท

สำหรับค่าอาหารในระหว่างการพักรักษาในโรงพยาบาลกองทุนฯ ให้ความคุ้มครองจ่ายให้อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ค่าอาหารส่วนที่เหลือทั้งหมดลูกจ้างแรงงานต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

        ทั้งนี้ คนงานที่ต่อสัญญาทำงานในไต้หวันหลังครบสัญญาจ้าง จะยังได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง ดังนั้นในระหว่าง 5 ปี หากสมาชิกกองทุนที่ต่อสัญญาจ้างในไต้หวัน ขอลากลับไปพักที่ประเทศไทย สามารถกลับไปดำเนินเรื่องแจ้งขอต่ออายุสมาชิกกองทุนกับกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดได้ 
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงานไทยไปต่างประเทศ