พื้นที่รับผิดชอบของ สนร.เกาสง

           

        ปัจจุบันสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานไทย และส่งเสริมการจ้างแรงงาน (มีแรงงานไทยรวมประมาณ 20,000 คน)ในพื้นที่ 8 เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน ได้แก่ 

 

       (1) จังหวัดเกาสง พื้นที่ 2,948.4 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 2,742,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมต้าเซ่อ หลินเหยี่ยม เหยินต้า ต้าฟา ฟ่งซัน หย่งอัน หลินไห่ เฉียนเจิ้น และหนานฉื่อ
(2) จังหวัดไถหนาน พื้นที่ 2,191.6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 1,852,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 9 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมอันผิง หย่งคัง กวนเถียน ซินอิ๋ง ไถหนานเคอจี้ วันหลี่ เหอซุ่น ชิงหย่งฮั่น และเป่าอัน
(3) จังหวัดเจียอี้ พื้นที่ 1,961.85 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 831,000 คน มี
นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมหูเหน่ย หมิงสง โตวเฉียว เจียต้า พู่จื่อ และอี้จู๋
(4) จังหวัดไถตง พื้นที่ 3,515 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 244,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 1 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมฟงเล่อ
(5) จังหวัดผิงตง พื้นที่ 2,775.6 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 906,000 คน มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมผิงตง ผิงหนาน และเหนียนผู่
(6) จังหวัดหยุนหลิน พื้นที่ 1,452 ตารางกิโลเมตร มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม คือ นิคมอุตสาหกรรมโต่วเลี่ยว หยวนหลิน เลี่ยวชิน (ม่ายเหลียว) ฟงเถียน หยวนจ่าง และต้าเจี้ยง และที่กำลังก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจงเคอ
(7) จังหวัดจางฮั่ว พื้นที่ 1,075 ตารางกิโลเมตร มีนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 นิคม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมฉวนชิน จัมปิน ปีโถว ฝูชิน เป๋โต่ว และต้าชิน
(8) จังหวัดเผิงหู พื้นที่ 126.9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 92,000 คน