Skip to main content

หน้าหลัก

นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ตรวจนิเทศงาน สนร.เกาสง 3-4 ก.ค.55

นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางณัฐยา อนุดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายวีรศักดิ์ ลดาคม ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นางสาวบุญจันทร์ ไทยทองสุข ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม และนายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ณ สนร.เกาสง ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2555 โดยมีนางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและพบปะให้กำลังใจแก่แรงงานไทย ใน บริษัท ฟอร์โมซา เฮฟวี่ อินดัสตรี้ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  เมืองเกาสง

คณะผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สนร.เกาสง รวมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขด้วย


168
TOP