Skip to main content

หน้าหลัก

บริษัท SuperAlloy Industrial Co.,Ltd.ร่วมกับพนักงานบริจาค 2.2 แสนเหรียญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 : Dr.Henry Shih ประธานบริหารบริษัท SuperAlloy Industrial Co.,Ltd. ได้นำเช็คจำนวน 220,000 เหรียญไต้หวัน มามอบให้แก่ นายดุสิต วงศ์นาวา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

          จำนวนเงินบริจาคจำนวน 220,000 เหรียญไต้หวัน  เป็นเงินที่รวบรวมจากการบริจาคของแรงงานไทยและชาวไต้หวัน กว่า 312 คน  โดย Dr.Henry Shih ได้บริจาคสมทบ อีก 112,254 เหรียญไต้หวัน   ทั้งนี้ สนร.เกาสงจะได้นำส่งเช็คดังกล่าวให้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคต่อไป

          สำหรับยอดเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทยที่ สนร.เกาสงได้รับในขณะนี้รวมทั้งสิ้น  352,500 เหรียญไต้หวัน


184
TOP