Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในไต้หวัน ณ บริษัท WAN CHI STEEL INDUSTRIAL

นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน หารือนายจ้างเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในไต้หวัน 

ณ บริษัท WAN CHI STEEL INDUSTRIAL เมืองเกาสง  ไต้หวัน


        วันที่ 24 เมษายน 2555 นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประสพชัย ยูวะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางณัฐยา  อนุดิษฐ์  ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง  และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชุมหารือกับผู้บริหาร บริษัท WAN CHI STEEL INDUSTRIAL เมืองเกาสง  ไต้หวัน ประกอบกิจการผลิตหม้อสตรีมทนความดัน ท่อส่งน้ำมัน เป็นต้น มีแรงงานไทยทำงาน 97 คน
        ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะได้พบกับตัวแทนแรงงานไทย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ แนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย อย่าเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสารเสพติด รวมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนบริษัทและแรงงานไทย หลังจากนั้น ผู้บริหารบริษัท ได้นำคณะเยี่ยมชมบริเวณหอพักและโรงอาหารที่บริษัทจัดให้กับคนงานด้วย

 


144
TOP