Skip to main content

หน้าหลัก

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ ตรวจนิเทศงาน สนร.เกาสง 27-28 พ.ค.56

Preview

Download Images

 

            ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพรพรรณ  ทยาธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน  นางเพลินพิศ  วิทยอุดม  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  นางสาวอรุณี  แก้วจินดา  ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม และนางกุลปรียา  ไพบูลย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มงานตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงาน ณ สนร.เกาสง ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2556   โดยมีนางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร.เกาสง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงาน  การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ  และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2556  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน  

            ทั้งนี้  ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ผู้ตรวจราชการฯ และคณะผู้ตรวจราชการได้ให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการแก่แรงงานไทยแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ด้วย 

 

———————————–


187
TOP