Skip to main content

หน้าหลัก

รมว.แรงงาน ส่งสารอวยพรสงกรานต์แรงงานไทยในต่างประเทศ

สารอวยพรแรงงานไทยในต่างประเทศ

นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕

**************************************

สวัสดีครับ  พี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน

           เนื่องในโอกาสการจัดงานวันสงกรานต์ของแรงงานไทยประจำปี  ๒๕๕๕  ในนามของรัฐบาลไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ผมขอส่งความปรารถนาดี และความระลึกถึง มายังพี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้มีการจัดงานในวันนี้

           รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  มีนโยบายให้ผู้ใช้แรงงาน ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้จาก คำแถลงนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นเรื่องเร่งด่วน คือเรื่องที่ต้องดำเนินการ  ให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท รวมทั้งเร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานมีฝีมือ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบ 

           อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามมาตรการที่กล่าวมาแล้ว  มีเหตุจำเป็นต้องล่าช้าไปกว่าที่ตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินการให้ได้ในปีแรกที่รัฐบาลชุดนี้  เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากผลกระทบ จากวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี ๒๕๕๔ รัฐบาลต้องเร่งกำหนดนโยบายและแผนงานเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต

            แม้จะมีภารกิจที่ต้องเร่งเยียวยาประชาชนภายในประเทศที่ได้ประสบ กับความเดือดร้อน รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานที่เหมาะสมตั้งแต่ต้นทางก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ จนกระทั่งถึงปลายทางเมื่อเดินทางถึงสถานที่ทำงานในต่างประเทศ 

            ในโอกาสสำคัญในวันนี้ ผมขอส่งแรงใจและความปรารถนาดีมายังแรงงานไทยทุกท่าน แม้ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองแต่ก็ได้มอบหมายให้ท่านผู้บริหารกระทรวง มาให้กำลังใจและรับทราบความเดือดร้อน จากทุกๆท่าน ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่ดีของแรงงานไทย หลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่แรงงานไทยรุ่นต่อๆไป ที่ต้องการเดินทางมาทำงานในต่างประเทศ 

             ผมตระหนักดีว่า แรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญและต้องได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นอย่างดี  จึงยินดีให้การสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลและให้การช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยให้มากขึ้น และให้ได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้แรงงานไทยมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ สร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก 

              สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตน และแสดงความสามารถในทักษะการทำงาน จนทำให้แรงงานไทยได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือจากนายจ้างต่างชาติ และขอให้รักษาเกียรติยศ และความภาคภูมิใจเหล่านี้ไว้อย่างมั่นคงถาวร และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ผมขออวยพรให้แรงงานไทยทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพ ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไป

 

 

 นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


147
TOP