Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง นำนายจ้างไต้หวันไปคัดเลือกแรงงานไทย โครงการจ้างตรงด้วยวิธีการจัดส่งโดยรัฐ

สนร.เกาสง นำนายจ้างไต้หวันไปคัดเลือกแรงงานไทย โครงการจ้างตรงด้วยวิธีการจัดส่งโดยรัฐ
                         สนร.เกาสง โดยนางสาวขวัญตา มังกรรัตน์  อทป.(ฝ่ายแรงงาน) ได้นำนายจ้างบริษัท  Formosa Heavy Industries Corp. ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีโรงงานอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน ที่ประกอบกิจการผลิตถังโลหะทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ ไปคัดเลือกแรงงานที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2556 โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ตัวแทนนายจ้างฯ นาย  Hsieh Hsi – Hui หัวหน้าฝ่ายช่าง และนาย  Lu Mong – Ju รองหัวหน้าฝ่ายช่าง ได้เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความขอบคุณต่อ อธิบดีกรมการจัดหางาน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการคัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานกับบริษัท
                          โดยในการจัดส่งแรงงานไทยด้วยวิธีดังกล่าวครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด 134 คน แยกเป็นคนงานเดิมที่จะกลับมาทำงานกับนายจ้างอีกจำนวน 108 คนและนายจ้างได้คัดเลือกใหม่จำนวน 26 คน เป็นช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 13 คนและช่างประกอบโลหะจำนวน 13 คน โดยการดำเนินการคัดเลือกและทดสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจัดหางานจังหวัดและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา รวมทั้งโรงเรียนพัฒนาฝีมือแรงงานบริษัทเกริกไทย จ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งแรงงานไทยที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเดินทางมาทำงานกับนายจ้างฯ ได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้


687
TOP