Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง บูรณาการทำงานตรวจเยี่ยมแรงงานไทยกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาสง ในสถานประกอบการก่อสร้างพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 แห่ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสายสวาท แซ่จู ล่ามประจำ สนร.เกาสง และนายเมธา ดาราสุวรรณ เจ้าหน้าที่สนร.เกาสง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ (งานก่อสร้าง) ตามพื้นที่เขตเมืองไถหนาน และเกาสง และบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาสง ดังนี้

1. บริษัท Pan Asia (Engineers & Constructors) Corp.
2. บริษัท I San Construction Co.,Ltd
3. บริษัท Te Chang Construction Co.,Ltd

ทั้งนี้ สถานประกอบการทั้งสามแห่ง มีจำนวนแรงงานไทย รวม 216 คน ซึ่งได้บริหารจัดการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันอย่างเคร่งครัด ในการนี้ สนร.เกาสงได้ตรวจสภาพการจ้างงาน ตรวจสภาพที่พักอาศัย สอบถามความเป็นอยู่ตลอดจนเยี่ยมแรงงานไทยที่ได้รับอุบัติเหตุ/บาดเจ็บจากการทำงาน ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐผ่าน Facebook สนร.เกาสง เช่น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพ การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 การส่งสินค้ามาไต้หวันโดยเฉพาะห้ามผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ การเมาแล้วขับ รวมทั้ง ระเบียบ/กฎหมายต่างๆในไต้หวัน

97
TOP