Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ประชาสัมพันธ์การเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติของไต้หวัน ในขั้นตอนที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 65

            แหล่งที่มา : กระทรวงแรงงานไต้หวัน 


100
TOP