Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง รายงานข่าว”การยอมว่างงานดีกว่าทำงานสถานะต่ำกว่าวุฒิ ถึงแม้ว่างานจะหายาก”

ยอมว่างงานดีกว่าทำงานสถานะต่ำกว่าวุฒิ ถึงแม้ว่างานจะหายาก 
                ผลการสำรวจ “ใช้กำลังแรงงานปี 2556” ของสำนักงานสถิติกลางของไต้หวันพบว่า ผู้ว่างงานเป็นเวลานาน(มากกว่า 1 ปีขึ้นไป) มีจำนวนมากกว่า  74,000 คน และมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 40 เป็นผู้ที่เคยทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว โดยในที่สุดก็ตัดสินใจลาออก เพื่อหางานใหม่ ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องจาก รายได้ต่ำกว่าที่ต้องการ โดยผู้ว่างงานเป็นเวลานานเหล่านี้ต้องการรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 32,012 เหรียญไต้หวัน ซึ่งสูงกว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ต้องการรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 29,885 เหรียญไต้หวัน หรือมากกว่าเดือนละ 2,127 เหรียญไต้หวัน  จากสภาพการดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้นายจ้างต่างปรารภว่า ทำไมหาคนมาทำงานไม่ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท เซิง เหิง ชัง ที่กำลังรับสมัครพนักงานใหม่จำนวน 1,000 คนในขณะนี้ โดยผู้จัดการบริษัทฯ แจ้งว่า สำหรับผู้หางานที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องที่ร้องขอรายได้ที่สูงกว่าที่เฉลี่ยโดยทั่วไปนั้น ฝ่ายนายจ้างก็ยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างตามที่ต้องการเท่ากับหรือสูงกว่าเดือนละ 32,012 เหรียญไต้หวันดังกล่าว  
                เหตุผลในการเลือกงานของผู้ว่างงานเป็นเวลานานนอกจากมีสาเหตุหลักคือ เรื่องเงินเดือนแล้ว ยังมี ที่ทำงานไกลและความชอบต่องาน ด้วย


165
TOP