Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง รายงานข่าว” นายพาน ซื่อ เหว่ย: คนหนุ่มสาวไต้หวันไม่รู้ความต้องการตลาดแรงงาน”

นายพาน ซื่อ-เหว่ย : คนหนุ่มสาวไต้หวันไม่รู้ความต้องการตลาดแรงงาน    
                  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 นายพาน ซื่อ-เหว่ย ประธาน CLA ได้แสดงปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี่เครื่องจักรระดับสูง” โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานที่มีพื้นฐานเดิมด้านนี้ที่ทำงานหรือกำลังรอหางานทำอยู่ จำนวน 204 คน ร้อยละ 54 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี หลังจากจบหลักสูตรแล้วได้ทำงานแล้วร้อยละ 78     
                   นายพาน ซื่อ-เหว่ย ได้กล่าวว่า ผลจากแนวคิดของคนหนุ่มสาวในปัจจุบันต้องเรียนให้สูงที่สุดและใช้เวลาให้นานที่สุด ทำให้ประชาชนวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโต ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสืออย่างเดียว โดยไม่ได้รู้ความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งนายพาน ซื่อ เหว่ย ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่า สำหรับภูมิภาคเอเซียในปี 2555 คนหนุ่มสาวอายุระหว่าง 12 -24 ปีที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยไต้หวันมีอัตราร้อยละ 29 ซึ่งสูงกว่าประเทศเกาหลีร้อยละ 26  แต่ต่ำกว่าฮ่องกงร้อยละ 37 และ ญี่ปุ่นร้อยละ 41  ตามลำดับ
                   นายพาน ซื่อ-เหว่ย กล่าวตอนท้ายว่า แนวทางแก้ปัญหาคือ การใช้กำลังแรงงานอย่างเต็มที่และเพิ่มคุณภาพของกำลังแรงงาน โดย CLA ได้วางแผนผลักดันการฝึกฝนอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้แก่ผู้ทำงานระดับกลางและระดับสูง  ซึ่งจะต้องร่ามมือกันทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบันศึกษา ในการพัฒนาเพิ่มคุณภาพกำลังแรงงานทั้งระบบ เช่น การจัดอมรมหลักสูตรนี้ซึ่งกรมฝึกอาซีพและพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ยจัดอบรมขึ้นในปี 2555 

 

                                                                                                    ที่มา: สำนักข่าวกลาง 28 กันยายน 2556


147
TOP