Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมบริษัทจัดหางานเมืองเกาสง

ทีมงานสนร.เกาสง ร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมบริษัทจัดหางานเมืองเกาสง ณ โรงแรม Grand HiLai เมืองเกาสง ทั้งนี้มีบริษัทจัดหางานไต้หวันที่ป็นสมาชิกรวม 240 บริษัท โดยมีประเด็นขอความร่วมมือกับสำนักงานฯ รวม 3 ประเด็น ได้แก่
1. การขยายตลาดแรงงานในภาคเกษตร
2. นโยบายการเก็บค่ากักตัวของรัฐบาลให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ และ
3. การให้บริการของล่าม ขอให้กำกับดูแลการช่วยหลือแรงงานไทยด้วยจิตบริการ

14
TOP