Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีและพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อขยายตลาดแรงงานไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลาท้องถิ่น 18.30 น. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสายสวาท แซ่จู ล่าม สนร.เกาสง ได้รับเชิญร่วมงานวันชาติของญี่ปุ่น จัดโดย Japan-Taiwan Exchange Association (Kaohsiung Office) ณ โรงแรมฮั่นไหล เมืองเกาสง ทั้งนี้ รองผู้ว่าการเมืองเกาสง ผู้แทนสำนักงานเมืองไถหนาน เมืองผิงตงและเมืองเผิงหู ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมงาน ประมาณ 200 คน โดยในงานได้นำเสนอสินค้าของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้ผู้ร่วมงานเยี่ยมชมบูทต่างๆและทีมงานสนร.เกาสงร่วมพบปะภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขยายตลาดแรงงานไทยในโอกาสนี้


70
TOP