Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เจรจาคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยบริษัท Tex-Ray Industrial co.,ltd.

สนร.เกาสง เจรจาคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยบริษัท Tex-Ray Industrial co.,ltd.

 

           วันที่ 10 เมษายน 2557 : Mr.Jong Tsao Gong  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท Tex-Ray Industrial co.,ltd. ได้นำคนงานไทย 7 คน  มาพบ นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง  เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง ในเรื่องของการหักค่าที่พักและอาหาร และการจ่ายค่าล่วงเวลา  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้สอบถามข้อเท็จจริง  ความต้องการของลูกจ้าง และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์  โดยให้นำข้อแนะไปหารือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนงาน และเสนอให้นายจ้างปฏิบัติก่อนแจ้งผลให้ สนร.เกาสง ทราบผลพร้อมส่งเอกสารให้ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้บริษัทจ้างแรงงานไทยต่อไป

            บริษัท Tex-Ray Industrial co.,ltd. เป็นกิจการสิ่งทอ จ้างแรงงานหญิงและชายไทยทำงาน ประมาณ 50 คน

————————————-


212
TOP