Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ได้จัดทำคลิป เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

สนร.เกาสง ได้จัดทำคลิป“ เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565” ขอบคุณพี่น้องแรงงานไทย ในพื้นที่รับผิดชอบของ สนร.เกาสง ทั้งนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ระลอกใหม่ในไต้หวัน จึงยังทำให้มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่ การจัดกิจกรรมต่างๆของทางภาครัฐ และการพบปะแรงงานไทย ดังนั้น สนร.เกาสง จึงสื่อสารผ่านช่องทาง Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นเครื่องมีอหลักในการเชื่อมต่อเข้าถึงและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำวีดีโอคลิป การจัดทำอินโฟกราฟฟิก การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์/สื่อท้องถิ่น เป็นต้นสนร.เกาสง ได้จัดทำคลิป“ เพื่อนถึงเพื่อน” โดยสัมภาษณ์พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ได้แสดงความรู้สึก แนะนำแนวทางการปฎิบัติตนเมื่อมาทำงานต่างแดน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของสนร.เกาสง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ


25
TOP