Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่(คนไทยที่สมรสกับคนไต้หวัน)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ทีมงาน สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (ต่างชาติที่แต่งงานกับคนไต้หวัน) ซึ่งได้รับเกียรติเชิญจากมหาวิทยาลัยเวิ่นเจ๋า ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติและมอบประกาศนียบัตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดขึ้นให้โอกาสลูกหลานไทยได้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยในระดับปริญญาตรีด้วย


281
TOP