Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ไต้หวัน ได้ต้อนรับและหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัท Chia Her Industrial Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สนร.เกาสง ไต้หวัน ได้ต้อนรับและหารือกับผู้แทนนายจ้างบริษัท Chia Her Industrial Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ ใช้บริการแรงงานไทยมา 20 กว่าปี ตั้งอยู่จังหวัดไถหนาน ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติทำงานประมาณ 160 คน โดยมีคนไทยมากที่สุด ประมาณ 135 คน  โดย Mr. Thomas Huang ตำแหน่ง Human Resource Division ADM DEPT. มีความสนใจแนวทางระบบจัดส่งแรงงาน โดยรัฐและระบบจ้างตรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของทางบริษัทฯ และต้องการทราบขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนงาน รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานจัดหาแรงงานต่อไป ทั้งนี้ สนร.ได้ให้คำปรึกษาและอธิบายขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ผู้แทนนายจ้างสอบถาม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมประมาณ เดือนมกราคม 2563


141
TOP