Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสงได้จัดโครงการอบรมกล่อมเกลาจิตใจแรงงานไทยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ณ บริษัท Depo Auto Parts Ind. Co.,Ltd. เมืองไถหนาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธบารมีเป็นวิทยากร มีแรงงานไทยสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

               ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสงได้จัดโครงการอบรมกล่อมเกลาจิตใจแรงงานไทยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562 ณ บริษัท Depo Auto Parts Ind. Co.,Ltd. เมืองไถหนาน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพุทธบารมีเป็นวิทยากร มีแรงงานไทยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน สรุปสาระสำคัญดังนี้

              น.ส.แก้วใจ สัจจะเวทะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวเปิดงานแนะนำทีมงาน ประกอบด้วย น.ส.กาญจนา เอกบุตร ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่อีก 2 คน คือ นางสายสวาท แซ่จู และนายเมธา ดาราสุวรรณ โดยกล่าวถึงภารกิจของสำนักงานในการคุ้มครองแรงงานไทยในเขตภาคใต้ของไต้หวัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบข้อมูล ดังนี้

             1) พฤติกรรมการดื่มสุราที่เป็นเหตุให้ขาดงานโดยไม่แจ้งหัวหน้างานทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีผลให้นายจ้างไม่พิจารณานำเข้าแรงงานไทยมาทดแทนแรงงานฟิลิปปินส์ในอนาคต 

             2) บทลงโทษตามกฎหมายไต้หวันกรณีเมาแล้วขับขี่จักรยานไฟฟ้า และการเสพยาเสพติด

             3) การต่อสัญญาจ้างในไต้หวัน และโอกาสในการกลับไปทำงานตำแหน่งหัวหน้างานกับนายจ้างที่กำลังจะเปิดกิจการในประเทศไทย รวมทั้งโอกาสในการปรับตำแหน่งเป็นแรงงานกึ่งทักษะฝีมือเพื่อทำงานในไต้หวันตลอดชีพ

             พระมหาพิทยา จันทร์วงษ์ และพระสุรสิทธิ์ เกษสถล นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีลห้า สวดบทพุทธคุณเจริญพร เทศนาให้โอวาท เสริมธรรม เสริมปัญญา และพัฒนาความคิด ดังนี้

             1) อานุภาพและอานิสงค์ของการถือศีลที่ช่วยเป็นเกราะคุ้มกันภัย ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ บุญ 4 ประการ ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ 

                – บุญที่ได้เกิดเป็นคน

               – บุญแล้วที่รักษาชีวิตตนให้ยืนยาว

               – บุญที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา

               – บุญที่ได้สดับรับฟังธรรม

           2) แนวทางในการปฏิบัติตนในไต้หวัน ทั้งในฐานะบุตรของบิดามารดา และในฐานะหัวหน้าครอบครัว โดยคำนึงถึงเป้าหมายของชีวิตในอนาคต รู้จักเก็บออมเงิน ไม่โหมทำงานหนักจนป่วยไข้ต้องนำเงินทั้งหมดไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล

           3) แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในชีวิต 3 ประการ คือ ตั้งมั่นในการกระทำความดี ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต กระทำตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 

           4) ประการสุดท้ายสิ่งที่จะการันตีให้ใช้ชีวิตอย่างสุขกายสบายใจได้ก็คือ การสร้างบุญกุศล คุณงามความดี ที่จะได้รับการสรรเสริญยกย่องจากทั้งเพื่อนมนุษย์ พระพรหม เทวดา(นางฟ้า) ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป


84
TOP