Skip to main content

หน้าหลัก

นโยบายต่างประเทศ

       กระชับสำพันธ์ในกรอบเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  กับประเทศต่างๆที่ไม่มีสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน   โดยมีนโยบายต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ  นโยบายมุ่งสู่ใต้”  (Go Sout Policy )   ส่งเสริมให้ชาวไต้หวันมาลงทุนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อลดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไต้หวันต้องพึ่งพาจีนและใช้เศรษฐกิจเป็นช่องทางกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ 


235
TOP