Skip to main content

หน้าหลัก

การปกครอง ประชากร

         ไต้หวันเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดี (President) เป็นผู้นำสูงสุด  โดยผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนชาวไต้หวันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี  และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย

          –  ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ ไช่ อิงเหวิน สังกัดพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า 

          นอกจากนี้ไต้หวันยังได้แบ่งอำนาจการปกครองออกเป็น 5 อำนาจที่เป็นอิสระไม่ก้าวก่ายกันและคานอำนาจซึ่งกันและกันไปในตัวด้วยซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าสภาคือ สภานิติบัญญัติ สภาบริหาร สภาศาล สภาสอบ และสภาตรวจสอบ

           1. สภานิติบัญญัติ(รัฐสภา) มีประธานสภาเป็นผู้รับผิดสูงสุดประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.)ที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 113 คน โดยเป็นได้คราวละ 4 ปีซึ่งไม่จำกัดสมัย มีหน้าที่ เสนอและผ่านกฏหมายทั่วไป การลงมติผ่านร่างงบประมาณประจำปีของรัฐบาล และลงมติรับรองบุคคลที่ประธานาธิบดีเสนอชื่อเป็นประธานสภาทั้ง 5 สภาดังกล่าวข้างต้น 

           2. สภาบริหาร มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่าง มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน เสนอร่างงบประมาณต่อรัฐสภา บังคับใช้กฏหมายที่ผ่านรัฐสภาซึ่งประธานาธิบดีได้ลงนามประกาศใช้แล้ว เป็นต้น

           3. สภาศาล มีประธานสภาศาลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดของอัยการสอบสวน ศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ และศาลฏีกา เป็นต้น 

           4. สภาสอบ มีประธานสภาสอบเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด มีหน้าที่ดำเนินการจัดการสอบเพื่อการเข้ารับราชการเพื่อเป็นข้าราชการของกระทรวงทบวงกรมที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานทุกระดับ

           5. สภาตรวจสอบ มีประธานสภาตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานราชการของกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานทุกระดับ 


1226
TOP