Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

รายงานค่าจ้างและค่าใช้จ่ายของแรงงานไทยขณะทำงานในไต้หวัน (ปี 2563)

คู่มือแรงงานไทยในไต้หวัน (เวอร์ชั่น 2562)

สัญญาจ้างแบบใหม่ (Latest New Employment Contract)

จุลสาร สนร. เกาสง ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557

คู่มือเรียนภาษาจีนสำหรับการทำงาน

จุลสาร สนร.เกาสง ฉบับ เม.ย.- มิ.ย.55

รายงานการประชุม สนร.เกาสงกุมภาพันธ์ 2555

จุลสาร สนร.เกาสง ฉบับ ม.ค.- มี.ค.55

จุลสาร สนร.เกาสง ฉบับ ต.ค.- ธ.ค.54

TOP