Skip to main content

หน้าหลัก

ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

ประกาศ!!!

               สำนักงานแรงงาน เมืองเกาสง จะจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ สำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาสง เลขที่ 80 ชั้น 14 อาคาร 50 ชั้น ถ. หมินจู๋ ตอนที่ 1 เขตซันหมิน เกาสง  ในวันที่ 17 – 21 ต.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 18.00 น. (ปิดพักเที่ยงระหว่างเวลา 12.00 – 13.30 น.)

                จึงขอเชิญแรงงานไทยและชาวไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวันมาร่วมลงนามถวายความอาลัยตามกำหนดการดังกล่าว


289
TOP