Skip to main content

หน้าหลัก

ความต้องการแรงงานไทยในภาคใต้ของไต้หวันปี 2554

สำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาสงมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 8 จังหวัด ในภาคใต้ของไต้หวัน ประกอบด้วย เมืองเกาสง ไถหนาน จางฮั่ว ผิงตง เจียยี่  ไถตง หยุนหลิน และ เผิงหู  ตลอดปี 2554 จำนวนแรงงานไทยทำงานในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมกราคม 2554 มีแรงงานทำงาน 19,360 คน และเพิ่มเป็น 21,873 คน ในเดือนกันยายน เริ่มลดลงเล็กน้อยในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และกลับเพิ่มขึ้นอีกในเดือนธันวาคม 2554 แต่จำนวนคนงานโดยรวมในเดือนนี้มีน้อยกว่าเดือนกันยายนเล็กน้อย เฉลี่ยตลอดปี 2554 มีแรงงานเพิ่มขึ้น 208 คนต่อเดือนหรือร้อยละ 13.26

จำนวนแรงงานไทยในพื้นที่ ณ สิ้นปี 2554 มีรวมทั้งสิ้น 21,854 คน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 จำนวน  2,655 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.82  ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในเมืองจางฮั่วและไถหนาน จำนวน 7,632 คน  และ  7 ,000 คน ตามลำดับ สำหรับเมืองเกาสงมีแรงงานไทยมากเป็นอันดับ สาม คือ 3,737 คน

 
เมือง จำนวน(คน)
เกาสง 3,737
ไถหนาน 7,000
จางฮั่ว 7,632
เจียยี่ 1,339
หยุนหลิน 1,665
ผิงตง 477
ไถตง 4
เผิงหู 0
 
ในปี 2554 นายจ้างจำนวน  4,290ราย นำเอกสารการจ้างงานจำนวน 4,290 ฉบับ ต้องการจ้างแรงานไทยจำนวน 18,067 คน มาขอรับการรับรอง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบกิจการทอผ้า พลาสติก  เหล็กและโลหะภัณฑ์  ก่อสร้าง อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เคมีภัณฑ์และอะไหล่รถยนต์ เป็นที่น่าสังเกตว่า จำนวนแรงงานที่นายจ้างแสดงความต้องการจ้างตลอดทั้งปีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วและมีความแตกต่างชัดเจนในแต่ละเดือน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนคนงานที่ทำงานจริงในพื้นที่ (แผนภูมิที่ 1)  ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ระยะเวลาในการนำแรงงานเข้าไต้หวันทอดเวลานานมากหลังจากเอกสารได้รับการรับรอง ตำแหน่งที่แจ้งขอรับการรับรองสูงกว่าตำแหน่งงานที่มีจริง รวมทั้งการไม่สามารถหาคนงานได้ เป็นต้น
ในด้านของการขยายตลาดแรงงาน โดยการเปรียบเทียบจำนวนแรงงานที่นายจ้างต้องการจ้างจากเอกสารที่ขอรับการรับรอง ปี 2553 กับ ปี 2554 พบว่าปี 2554 จำนวนคนงานที่นายจ้างต้องการเพิ่มขึ้นจาก ปี 2553  จำนวน 5,479 คน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 คน เมื่อพิจารณาจากเส้นกราฟจะเห็นว่าทิศทางการเพิ่มขึ้น-ลดลงของความต้องการแรงงานของทั้ง 2ปี เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2554 ที่ความต้องการแรงงานลดลงจำนวนมากทั้ง 2 เดือน
* รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์TH-Labour-southTW-2011.doc

ขนาด : 98.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17/02/2555

183
TOP