Skip to main content

หน้าหลัก

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแรงงานต่างชาติที่ทำในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2557 เมืองไถหนาน

         เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง ได้ร่วมงานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแรงงานต่างชาติที่ทำงานในสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2557 ณ หอประชุมศาลาว่าการเมืองไถหนาน โดยมีแรงงานไทยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณครั้งนี้จำนวน 6 คน ได้แก่ นายวสิน ทะลินต์ ชาวจังหวัดตาก นายนพพร คำพาย ชาวจังหวัดหนองคาย นายทนภัทธ์ แพไธสง ชาวจังหวัดอุดรธานี นายเฉลา ชัยพัฒน์ นายอุดมพงษ์ ถาวรผลและนายตะวัน จวบศรีชาวจังหวัดชัยภูมิ


158
TOP