Skip to main content

หน้าหลัก

สกศ.ไทเปร่วมกับ สนร.เกาสง จัดอบรมล่ามและ อสร.ต. ช่วยกันป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

        6 กันยายน 2555 :  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ร่วมกับสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา(ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง จัดประชุมสัมมนาเรื่อง การป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือกรณีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก่ล่ามและอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบของ สนร.เกาสง ณ ห้องประชุมโรงแรม ShangriLa’s Far Eastern Plaza Hotel  เมืองไถหนาน  มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

        หัวข้อบรรยายประกอบด้วย “การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ของไทย” โดย นางสาวพัชรี แนวพานิช ผู้อํานวยการส่วนช่วยเหลือคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อชาวไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ “นโยบายป้องกันการค้ามนุษย์ของไต้หวันและการดำเนินงานในปัจจุบัน” โดย Mr.หว่านอี้ หลิน หัวหน้ากลุ่มตรวจคนเข้าเมือง  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจตลอดการสัมมนา  เนื่องจากเนื้อหาของการสัมมนามีความเกี่ยวข้องการทำงานของล่ามบริษัทจัดหางาน และการให้ความช่วยเหลือในชุมชนถิ่นที่อยู่ของอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งกิจวัตรของพระภิกษุซึ่งจำพรรษา ณ วัดพุทธบารมี  วัดไทยในเมืองไถหนานด้วย


149
TOP