Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักตรวจคนเข้าเมืองไถหนานและอาสาสม้ครแรงงานร่วมจัดกิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์แรงงานไทยในพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ทีมงาน สนร.เกาสง บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักตรวจนเข้าเมืองไถหนาน ไต้หวัน และอาสาสมัครแรงงาน (คุณสุดสวย) ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์แรงงานไทยในพื้นที่เขตภาคใต้ของไต้หวัน ณ สนามกีฬาสวนสาธารณะซินฮั่ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยตระหนักถึงการส่งสินค้ามาไต้หวันโดยเฉพาะห้ามผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 รวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ความรักสามัคคี และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ เรียงลำดับ ดังนี้ ทีมอาข่า พรานพะเนียง ใจสั่งมา และคนมักไหล สำหรับทีมมารยาทได้แก่ ทีมโฮดาก้า
99
TOP