Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์จัดโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  สนร. เกาสง ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยาจากกรมการแพทย์ เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักบริษัทจัดหางาน Man Strong Manpower Mgt. Co., Ltd. และบริษัท Gloria Material Corporation เมืองไถหนาน ไต้หวัน เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานไทยในเรื่องโรคจากการทำงาน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อกับการทำงาน ยาเสพติดและการจัดการความเครียด และในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ล่ามของบริษัทจัดหางานไทยที่ทำหน้าที่ดูแลแรงงานไทยในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของแรงงานไทยให้แข็งแรงต่อไป 


147
TOP