Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาสง ร่วมกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรที่เมืองเกาสง

            เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดให้บริการกงสุลสัญจรแก่แรงงานไทยและชุมชนชาวไทยในเขตเมืองเกาสงและเมืองใกล้เคียง ณ อาคารที่ทำการสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง โดยมีผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร์ และงานนิติกรณ์กว่า 180 คน และในวันเดียวกัน สนร. เกาสง ได้จัดให้แรงงานไทยได้ทำแบบสอบถามด้านแรงงานเพื่อประกอบการทำวิจัยของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน และได้เปิดให้บริการยื่นเอกสารขอรับรองการจ้างงานของนายจ้างไต้หวันด้วย


142
TOP