Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับ Social Affairs Bureau of Kaohsiung City Government

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลาท้องถิ่น 10.00 น. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสายสวาท แซ่จู ล่ามประจำ สนร.เกาสง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ Migrants day 2021 ร่วมกับเครือข่ายผู้แทนผู้พำนักใหม่ใหม่จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สหพันธรัฐมาเลเซีย ณ สำนักสังคมสงเคราะห์ เมืองเกาสง จัดโดย Social Affairs Bureau of Kaohsiung City Government ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการสังคมด้านการดำรงชีวิตของผู้พำนักใหม่ของเมืองเกาสง เพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือและดูแลแรงงานไทยในพื้นที่รับผิดชอบ


107
TOP