Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานฌาปนกิจแรงงานไทย

วันที่ 31 มกราคม 64 ทีมงานสนร.เกาสงและเพื่อนร่วมงานในโรงงานเดียวกัน ซึ่งเสียชีวิตนอกเวลางานในที่พัก เมืองเกาสง แพทย์ระบุสาเหตุเนื่องจากดื่มสุรา ณ สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองเกาสง ขณะนี้ สนร.รอใบมรณบัตรจากหน่วยงานภาครัฐและสำนักงานฯ จะประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเพื่อนำอัฐิกลับไทยและติดตามสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ได้ประสานญาติผู้เสียชีวิตทราบรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว 
 


35
TOP