Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2557 นครเกาสง

สนร.เกาสง ร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2557 

 

         วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557  นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้ไปร่วมงานประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งมีนางสาว เฉิน จวี๋  ผู้ว่าการเมืองเกาสง เป็นประธานในพิธี   จัดโดยสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสง  ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะแรงงาน  เมืองเกาสง 

          การประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2557  จัดขึ้นเนื่องในวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2557  ตามที่สำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้เพิ่มการคัดเลือกแรงงานต่างชาติตัวอย่างดีเด่นขึ้นเป็นครั้งแรก  และมีแรงงานไทยได้รับประกาศเกียรติคุณ 2 รายคือ

          1. นายแดนชัย วันทอง มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 1  ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย อายุ 46 ปี  ทำงานกับนายจ้างบริษัท WAN CHI STEEL INDUSTRIAL CO., LTD. เป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน   

          2. นายสมศักดิ์ บุญค้ำ มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 215 หมู่ 3 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อายุ  37 ปี ทำงานกับนายจ้างบริษัท  KAIFA INDUSTRY CO., LTD. เป็นเวลา 5 ปี

           สำหรับการคัดเลือกแรงงานต่างชาติตัวอย่างดีเด่นในปี 2557 นี้  มีจำนวนแรงงานต่างชาติที่นายจ้างได้เสนอชื่อ เข้าร่วมการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น   80 คน  ประกอบด้วย แรงงานไทย 5 คน  ฟิลิปปินส์ 13 คน เวียดนาม 31 คน และ อินโดนีเซีย 31 คน   ผลการคัดเลือกมีแรงงานได้รับประกาศเกียรติคุณ  จำนวน 10  คนได้แก่แรงงานไทย 2 คน ฟิลิปปินส์ 2 คน เวียดนาม 3 คน  และอินโดนีเซีย 3 คน 

          ทั้งนี้   เงื่อนไขในการคัดเลือกแรงงานต่างชาติตัวอย่างดีเด่นมีดังนี้ 

          1. เงื่อนไขเบื้องต้น

              1.1  ต้องเป็นผู้ทำงานในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การบริการการหางานมาตรา 46 วรรค 1  ข้อที่  8 และ 10

              1.2  เป็นผู้ทำงานที่มีที่อยู่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเกาสง เท่านั้น 

              1.3. ต้องเป็นผู้ทำงานที่อยู่ในเขตเมืองเกาสงอย่างน้อยเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปีขึ้นไปนับถึงวันที่ 29 มกราคม 2557 โดยไม่จำกัดว่าจะต้องทำงานกับนายจ้างรายเดียวกัน  และมีใบถิ่นที่อยู่ที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  

          2. เงื่อนไขเพิ่มเติมการให้คะแนน 

             2.1  ความเห็นของบุคคลหรือหน่วยงาน (นายจ้าง) ที่เสนอชื่อเข้าร่วมคัดเลือก (ร้อยละ 40)

             2.2  มีความมุ่งมั่นและสนใจเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วยตัวเองอยู่เสมอ (ร้อยละ 30)

             2.3  มีความประพฤติดีรักษาวินัยเสมอต้นเสมอปลาย (ร้อยละ 10)

             2.4  เป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และมักให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ (ร้อยละ 10) 

             2.5. การปฏิบัติอื่นๆ ที่มีส่วนทำให้คนไต้หวันทั่วไปหรือเพื่อนร่วมงานมีทัศนคติที่ดี (ร้อยละ10)

 

—————————-


184
TOP