Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทย ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 30 เมษายน 2565 นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสายสวาท แซ่จู ล่ามประจำ สนร.เกาสง ร่วมงานมอบประกาศเกียรติคุณ แรงงานดีเด่น ประจำปี 2565 โดยรองผู้ว่าการนครเกาสง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แรงงานดีเด่น ประจำปี 2565 จัดขึ้นเนื่องในวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสง กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ มีแรงงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 100 คน ประกอบด้วย สมาคมดีเด่น จำนวน 30 คน แรงงานไต้หวัน จำนวน 50 คน และแรงงานต่างชาติ รวมจำนวน 20 คน ประกอบด้วย แรงงานไทย จำนวน 2 คน ฟิลิปปินส์ จำนวน 5 คน เวียดนาม จำนวน 6 คน และอินโดนีเซีย จำนวน 7 คน

สนร.เกาสง ขอแสดงความยินดีแรงงานดีเด่นทุกท่าน และขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงาน เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติงานในต่างแดน ขอให้ตั้งใจ มุ่งมั่น ทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป


24
TOP