Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Canopus Medical Supply Co.,Ltd.

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Canopus Medical Supply Co.,Ltd. เมืองไถหนาน ที่ประกอบธุรกิจผลิตถุงมือใช้ทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันจ้างแรงงานหญิงไทยจำนวน 45 คน โดยนายจ้างได้จ้างแรงงานไทยมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้แรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในขณะนี้แจ้งว่าพอใจกับงานที่นายจ้างจัดให้ทำ ค่าจ้างที่ได้รับและสวัสดิการที่นายจ้างจัดหาให้ และพร้อมนี้ สนร.ได้แจกเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั่วไปและการรณรงค์ให้รักษาศีล 5 ตามโครงการแรงงานศีล 5 ของกระทรวงแรงงาน 


169
TOP