Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาสง เยี่ยมแรงงานไทยในเขตเมืองจางฮั่ว ไต้หวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 สนร. เกาสง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย

ในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ในเขตเมืองจางฮั่ว ไต้หวัน พบว่าแรงงานไทยเป็นที่ชื่นชอบของ

นายจ้างมาก แรงงานบางรายที่ทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานาน จะอยู่กับนายจ้างเหมือนเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวนายจ้าง ส่วนรายได้และสวัสดิการต่างๆ แรงงานไทยแจ้งว่าดีกว่าทำงานอยู่ที่เมืองไทย และ

มีเงินออมเหลือเก็บส่งให้ทางบ้านได้จำนวนมาก ด้านนายจ้างก็สนใจจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทน

แรงงานเวียดนาม ที่มีปัญหาหลบหนีสัญญาจ้างบ่อยครั้ง สนร. เกาสง จึงได้ชักชวนให้แรงงานไทยชักชวน

เพื่อนฝูงและพี่น้องให้เข้ามาทำงานในไต้หวันให้มากขึ้น


144
TOP