Skip to main content

หน้าหลัก

เยี่ยมแรงงานไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

นางสาวกรรณิกา  แก้วศรีสังข์ รองหัวหน้าสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขตเมืองหยุนหลิน และเจียอี้ รวม 5 แห่ง


276
TOP