Skip to main content

หน้าหลัก

แรงงานไทยในไต้หวันร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               นายดุสิต วงศ์นาวา และนางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา   พร้อมด้วยการจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ ของแรงงานไทยในเขตเกาสงและใกล้เคียง ได้แก่ ฟุตบอลชาย-หญิง วอลเลย์บอล และเกมการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มแรงงานไทย  การมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานไทย เพื่อการดำรงชีวิตในต่างแดนอย่างมีคุณภาพ

 

             ภายในงานมีการจัดอาหาร-เครื่องดื่มแก่นักกีฬาและผู้ร่วมกิจกรรมด้วย  ซึ่งมีแรงงานไทยและชาวไทยในไต้หวันพาครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน  เป็นกิจกรรมที่แรงงานไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง และแสดงเอกลักษณ์อันดีงามของชาวไทย

              วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554 : สนร.เกาสงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ณ สนามกีฬานิคมอุตสาหกรรมต้าฟา เมืองเกาสง

 


164
TOP