Skip to main content

หน้าหลัก

ไต้หวันประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 19,047 เหรียญไต้หวัน มีผล 1 เมย.56

           นายเจียงอี๋ฮว่า (江宜樺 ) นายกรัฐมนตรีไต้หวัน ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจากเดือนละ 18,780  เหรียญไต้หวัน เป็น 19,047 เหรียญไต้หวัน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 นี้เป็นต้นไป

           ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไต้หวันประกาศปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่  2 เม.ย. 56 โดยย้ำว่า เป็นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามแผนการเดิมที่ได้ผ่านมติสภาบริหารตั้งแต่ปีที่แล้ว  ซึ่งในช่วงต้นปีมีการปรับขึ้นค่าจ้างรายชั่วโมงเป็น 109 เหรียญไต้หวัน  แต่ค่าจ้างรายเดือนยังไม่ได้ปรับขึ้นโดยตั้งเงื่อนไขว่า ต้องให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น 3%  ติดต่อกัน 2 ไตรมาสหรืออัตราการว่างงานลดลงต่ำกว่า 4%  ติดต่อกัน 2 เดือนจึงจะสามารถปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนขึ้นมาเป็น  19,047 เหรียญไต้หวันได้ (เพิ่มขึ้น 267 เหรียญไต้หวัน) ซึ่งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  เมื่อคณะกรรมการการแรงงาน (CLA) ได้ส่งประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้นายกรัฐมนตรีไต้หวันพิจารณาและได้ลงนามอนุมัติแล้ว  จึงมีผลการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจาก 18,780 เป็น 19,047 เหรียญไต้หวัน  ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556  และค่าล่วงเวลาต่อชั่วโมงการทำงานได้เพิ่มเป็น 105.56 เหรียญไต้หวัน สำหรับการทำงานล่วงเวลา 2 ชั่วโมงแรก  และ 131.75 เหรียญไต้หวัน ของการทำงานในชั่วโมงที่ 3 เป็นต้นไป


170
TOP