Skip to main content

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง 

      สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ตั้งขึ้น เมื่อเดือนกันยายน 2537 ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เดิมใช้ชื่อว่า  “สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง” แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบัน
      เหตุผลที่กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย (เดิม กรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย) เสนอว่าควรตั้ง สำนักงานแรงงานไทยเพิ่มขึ้นที่เมืองเกาสงคือ “ปัจจุบัน (ปี 2566)” มีแรงงานไทยทำงานในไต้หวันประมาณ 67,939 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1๐๐,๐๐๐ คน เนื่องจากความต้องการแรงงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาล ความต้องการแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและความต้องการแม่บ้าน ซึ่งสถานประกอบการและโรงงานของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของไต้หวัน แต่สำนักงานแรงงานไทยตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไต้หวัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการด้านการรับรองเอกสาร และการดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อันเป็นเหตุให้นายจ้างไต้หวัน นำเข้าแรงงานจากเวียดนามแทนแรงงานไทย จึงขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานแรงงานที่เมืองเกาสง”

การกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนเงินงบประมาณ

      เมื่อมีการจัดตั้ง สำนักงานแรงงานไทยที่เมืองเกาสง ได้รับการอนุมัติอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เดิม เป็นข้าราชการ 2 อัตรา คือ หัวหน้าสำนักงาน (ระดับ 7) และผู้ช่วย (ระดับ 6) และมีลูกจ้างท้องถิ่น 4 อัตรา คือ ล่าม เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ โดยมีสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร 50 ชั้น (Grand 50 Tower) ศูนย์การค้า World Trade Center เมืองเกาสง ชั้นที่ 14  เลขที่ 14F-4, 80 Mintzu Rd.1, Kaohsiung , Taiwan ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
      ต่อมา เมื่อปี 2540 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่ คือ อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ กระทรวงแรงงานจึงได้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองเกาสง เป็น  สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ปัจจุบันมีอัตรากำลังเป็นข้าราชการ รวม 2 อัตรา คือ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ผู้อำนวยการต้น) และ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ชำนาญการ) ตั้งอยู่ที่ อาคาร UFO ชั้น 11 เลขที่ 12 , ถนน Fuxing 4th , Qianzhen District, Kaohsiung City, 806 , Taiwan ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (่ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง  มีข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  ดังต่อไปนี้

1.นายดุสิต   วงศ์นาวา                     ปี พ.ศ. 2537

2.นายสมโชค  บุญกำเนิด               ปี พ.ศ. 2537 – 2539

3.นางสุริยา  พิลาศลักษณ์              ปี พ.ศ. 2539 – 2542

4.นายสิงหเดช  ชูอำนาจ                ปี พ.ศ. 2542 – 2543

5.นายอรรถพร  สิงหวิชัย                ปี พ.ศ. 2544 – 2545

6.นายสมชาย  รัตนไทย                 ปี พ.ศ. 2545 – 2548

7.นายดำรงศักดิ์  อิงศรีสวัสดิ์        ปี พ.ศ. 2548 – 2551

8.นายดุสิต  วงศ์นาวา                   ปี พ.ศ. 2551 – 2554

9.นางสาวขวัญตา  มังกรรัตน์        ปี พ.ศ. 2554 – 2557

10. นางสุชฎา โพธิเดช                 ปี พ.ศ. 2557 – 2559

11. นางสาวแก้วใจ  สัจจะเวทะ     ปี พ.ศ. 2559 – 2562

12. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง        ปี พ.ศ. 2562 – 2566

13. นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์ ปี พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

        สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานไทย และส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ 8 เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน ได้แก่ เกาสง ไถหนาน ผิงตง ไถตง เจียอี้ หยุนหลิน จางฮั่ว และเกาะเผิงหู  มีแรงงานไทยประมาณ 20,842 คน (ณ เดือนธันวาคม 2566)


1513
TOP