Skip to main content

หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง 

      สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง ตั้งขึ้น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๗ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เดิมใช้ชื่อว่า  “สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง” แต่เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองระหว่างประเทศของจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบัน
      เหตุผลที่กระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย (เดิม กรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย) เสนอว่าควรตั้ง สำนักงานแรงงานไทยเพิ่มขึ้นที่เมืองเกาสงคือ “ปัจจุบัน      (ปี ๒๕๓๖)” มีแรงงานไทยทำงานในไต้หวันประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเป็น ๑๐๐,๐๐๐ คน เนื่องจากความต้องการแรงงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาล  ความต้องการแรงงานในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและความต้องการแม่บ้าน ซึ่งสถานประกอบการและโรงงานของนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของไต้หวัน แต่สำนักงานแรงงานไทยตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไต้หวัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการด้านการรับรองเอกสาร และการดูแลให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อันเป็นเหตุให้นายจ้างไต้หวัน นำเข้าแรงงานจากเวียดนามแทนแรงงานไทย จึงขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานแรงงานที่เมืองเกาสง”

การกำหนดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนเงินงบประมาณ

      เมื่อมีการจัดตั้ง สำนักงานแรงงานไทยที่เมืองเกาสง ได้รับการอนุมัติอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เดิม เป็นข้าราชการ ๒ อัตรา คือ หัวหน้าสำนักงาน (ระดับ ๗) และผู้ช่วย (ระดับ ๖) และมีลูกจ้างท้องถิ่น ๓ อัตรา คือ ล่าม เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ โดยมีสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร ๕๐ ชั้น (Grand 50 Tower) ศูนย์การค้า World Trade Center เมืองเกาสง ชั้นที่ ๑๔  เลขที่ ๑๔F-๔, 80 Mintzu Rd.๑, Kaohsiung , Taiwan ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
      ต่อมา เมื่อปี ๒๕๔๐ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองของจีนแผ่นดินใหญ่ คือ อังกฤษคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ กระทรวงแรงงานจึงได้เปลี่ยนชื่อ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองเกาสง เป็น  สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง ปัจจุบันมีอัตรากำลังเป็นข้าราชการ รวม ๒ อัตรา คือ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ผู้อำนวยการต้น) และ รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ (ชำนาญการ) ตั้งอยู่ที่ อาคาร UFO ชั้น ๑๑ เลขที่ ๑๒ , ถนน Fuxing 4th , Qianzhen District, Kaohsiung City, ๘๐๖ , Taiwan ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (่ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง  มีข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน  ดังต่อไปนี้

๑.นายดุสิต   วงศ์นาวา                     ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

๒.นายสมโชค  บุญกำเนิด               ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙

๓.นางสุริยา  พิลาศลักษณ์              ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒

๔.นายสิงหเดช  ชูอำนาจ                ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

๕.นายอรรถพร  สิงหวิชัย                ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

๖.นายสมชาย  รัตนไทย                 ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘

๗.นายดำรงศักดิ์  อิงศรีสวัสดิ์        ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑

๘.นายดุสิต  วงศ์นาวา                   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

๙.นางสาวขวัญตา  มังกรรัตน์        ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

๑๐. นางสุชฎา โพธิเดช                 ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

๑๑. นางสาวแก้วใจ  สัจจะเวทะ     ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง        ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน

      สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) สาขาเมืองเกาสง มีภารกิจด้านคุ้มครองแรงงานไทย และส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่ ๘ เมืองทางภาคใต้ของไต้หวัน ได้แก่ เกาสง ไถหนาน ผิงตง ไถตง เจียอี้ หยุนหลิน จางฮั่ว และเกาะเผิงหู  มีแรงงานไทยประมาณ ๑๖,๗๐๐ คน (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒)


1131
TOP