Skip to main content

หน้าหลัก

ภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ดูแล คุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ที่สำคัญ  ได้แก่

(1) ตรวจสอบการจ้างงาน ให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมายท้องถิ่นและตามสัญญาจ้างงาน ตลอดจนเป็นตัวแทนของแรงงานไทยในการร้องทุกข์และดำเนินคดีกรณีถูกละเมิดสิทธิ
(2) ดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กรณีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานโดยถูกหลอกลวง หรือประสบปัญหาถูกทอดทิ้ง หรือได้งานไม่ตรงตามสัญญา หรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าสัญญาจ้าง
(3) ตรวจสอบและรับรองเอกสารความต้องการจ้างแรงงานไทยของนายจ้าง เพื่อคุ้มครองและป้องกันการหลอกลวงแรงงานไทย โดยตรวจสอบว่านายจ้างมีตำแหน่งงานจริงหรือไม่ ลักษณะงานมีความปลอดภัยหรือเสี่ยงอันตรายหรือไม่ สภาพการจ้างเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งเป็นผู้เจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทย
 

ส่งเสริมการจ้างแรงงานไทย ที่สำคัญ ได้แก่

(1) รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในไต้หวันให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
(2) ขยายการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานโดยตรง หรือ โดยการจัดส่งโดยรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาทำงานของแรงงานไทย
(3) ดำเนินการชี้แจงนายจ้างและบริษัทจัดหางานไต้หวันให้ทราบข้อมูลแรงงานไทย ขั้นตอนการจ้างแรงงานไทย และอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างในการจ้างแรงงานไทย
TOP