Skip to main content

หน้าหลัก

เงื่อนไขการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ

เงื่อนไขที่ผู้ประกอบสามารถจ้างแรงงานต่างชาติ แบ่งได้ดังนี้

 

1. กิจการประเภทก่อสร้าง

         1.1 โครงการก่อสร้างที่ลงทุนโดยเอกชน ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญไต้หวันและมีอายุของโครงการมากกว่า 1 ปี6 เดือนขึ้นไป

         1.2  นายจ้างที่รับเหมาก่อสร้างในแต่ละส่วนของโครงการในข้อ ที่ 1.1 จะต้องมีมูลค่าก่อสร้างในส่วนนั้นไม่น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญไต้หวันและมีอายุของโครงการในส่วนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  6 เดือน

         1.3 โครงการก่อสร้างที่ลงทุนโดยภาครัฐ ที่มีมูลค่าโครงการมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญไต้หวันและมีอายุของโครงการมากกว่า 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป โดยนายจ้างที่รับเหมาก่อสร้างในแต่ละส่วนของโครงการดังกล่าวต้องมีมูลค่าโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 พันล้านเหรียญไต้หวันและระยะเวลาโครงการของส่วนนั้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน

         หมายเหตุ แม้นายจ้างมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้างต้นแต่จำนวนแรงงานต่างชาติที่จะได้รับอนุมัติได้สูงสุดไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ 20    

2. ประเภทกิจการผลิตทั่วไป ที่แยกการจ้างแรงงานต่างชาติตามประเภทกิจการโดยคิดเป็นอัตราส่วนเป็น 5 ระดับดังนี้ 

         2.1. ระดับ A+(35%) กิจการย้อมและทอผ้าเบื้องต้น  ผลิตโลหะเบื้องต้น ชุบและขัดผิวโลหะเบื้องต้น   

         2.2. ระดับ A (25%) พิมพ์และเย็บผ้าสำเร็จรูป ผลิตรองเท้า ผลิตภัณท์เยื้อไม้และพลาสติก ผลิตภัณท์ยาง ผลิตภัณท์หินอ่อน หลอมและขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณท์โลหะอื่นๆ  

         2.3. ระดับ B (20%) กิจการห้องเย็นและแช่แข็ง ทอผ้าดิบ ทอผ้าทั่วไป ผลิตภัณท์ผ้าที่ไม่ได้ทอ  ผลิตภัณท์สิ่งทอ  ทอผ้าสำเร็จรูปด้วยกระสวย  ทอผ้าสำเร็จรูปด้วยเข็ม เครื่องประดับเสื้อผ้า ผลิตภัณท์หนังเบื้องต้น กระเป๋าใส่สัมภาระเดินทาง กระเป๋าถือ ผลิตภัณท์ไม้ ยาแมลงปราบศัตรูพืช ผลิตภัณท์สี ผลิตภัณท์พลาสติก ผลิตภัณท์กระจก กระเบื้องและสีสำหรับการก่อสร้าง เซรามิค ชีเมนต์ ชุบโลหะระดับสูง หลอมโลหะระดับสูง ผลิตภัณท์โลหะระดับสูงต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องจักรและอะไหล่ อะไหล่รถยนต์ อะไหล่จักรยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และกิจการการรีใซเคิล    

         2.4. ระดับ C(15%)ผลิตภัณท์อาหาร การหีบห่ออาหารทะเลแช่แข็ง พืชพักผลไม้แช่แข็ง น้ำมันพืช ผลิตภัณท์นม ผลิตภัณท์แป้งและธัญญาพืช ส่วนประกอบอาหารสัตว์ ผลิตภัณท์อาหารอื่นๆ เครื่องดื่ม ผลิตภัณท์เครื่องหนัง กระดาษ ผลิตภัณท์สำหรับการพิมพ์ เคมีพื้นฐาน ผลิตภัณท์อาหารสัตว์ ผลิตภัณท์เส้นใยที่ทำด้วยมือ ผลิตภัณท์ยาและสารประกอบ วัสดุทนไฟ ผลิตภัณท์เซรามิค ผลิตภัณท์ชีเมนต์ สินแร่อโลหะ ทั่วไป อุปกรณ์โสต นาฬิกา อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง ประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ด้านการจราจร ผลิตภัณท์ยา  เครื่องมือแพทย์  เคมีภัณท์ระดับสูง กิจการการผลิตอื่นที่ไม่ได้แยกประเภท 

         2.5.  ระดับ D(10%)ผลิตภัณท์การจัดเก็บข้อมูลแบบทำซ้ำ  ผลิตภัณท์อุปกรณ์อิเลคโทรนิค ผลิตภัณท์คอมพิวเตอร์และไฟเบอร์ออปติค  ผลิตภัณท์อุปกรณ์ส่องสว่างต่างๆ

TOP