Skip to main content

หน้าหลัก

การขอวีซ่า

ระเบียบการยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

1. หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)พร้อมสำเนา

2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกข้อ

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

4. หลักฐานการประกอบอาชีพ 

 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบรอยแล้วจะคืนทันที
 • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
 • นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน

 

5. หลักฐานการเงิน

 • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบรอยแล้วจะคืนทันที
 • ในกรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษี และสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาได้

 

6. สำเนาทะเบียนบ้าน

 • หลักฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ใช้สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีการประกอบธุรกิจหรือท่องเที่ยวเท่านั้น ในกรณีจะไปเยี่ยมญาติหรือรับอุปการะจากญาติที่ไต้หวัน โปรดแสดงความสัมพันธ์และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของญาติที่ไต้หวัน สำหรับผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้มาทำงาน โปรดแสดงสัญญาว่าจ้างและหนังสืออนุมัติจากสภาแรงงาน
 • กรณีบริษัทสั่งซื้อเครื่องจักรจากไต้หวันและมีความจำเป็นต้องส่งช่างเทคนิคมาเรียนวิธีการติดตั้งหรือรับการอบรมที่ไต้หวันระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) โปรดแสดง L/C การสั่งซื้อเครื่องจักร เอกสารการติดต่อซื้อขาย หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมจดหมายชี้แจงแผนการอบรมและรับรองว่าพนักงานจะไม่ไปทำงานอื่นนอกเหนือแผนการอบรม พร้อมแนบทะเบียนการค้าจากบริษัทไต้หวัน
 • สำหรับผู้เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โปรดนำหนังสือเดินทางมาประกอบการพิจารณา

 

เวลาทำการ 

 • ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยื่นขอวีซ่าได้เฉพาะช่วงเวลา 09.30 – 11.30 น. และรับวีซ่าได้ในวันทำการถัดไปช่วงเวลา 12.50 – 15.00 น. แต่ในกรณีต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ 250 บาท

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่่งคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน และสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานเข้ไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อข้างต้นจะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)

 

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซต์มีดังนี้

– เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน

– ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือจุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน

– ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ชั้น 20 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพ 10120  

โทร. 02 6700200

โทรสาร 02 6700220

TOP