Skip to main content

หน้าหลัก

สถานการณ์ความต้องการจ้างแรงงานในต่างประเทศของสนร.เกาสง

           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ไต้หวันมีแรงงานต่างชาติ ทำงาน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และมองโกเลีย  จำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๖๕,๐๖๐ คน มีแรงงานไทยทำงานทั่วเกาะไต้หวัน  จำนวน ๗๕,๕๘๔ คน 

          สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในเขตภาคใต้ของเกาะไต้หวัน รวม ๘ เมือง มีแรงงานไทยจำนวน ๒๒,๘๓๖ คน  กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ คือ  เกาสง ๔,๘๐๘ คน  ไถหนาน ๗,๓๘๗ คน  จางฮั้ว ๖,๙๘๙ คน หยุนหลิน ๑,๖๙๐ คน เจียอี้ ๑,๓๑๐ คน ผิงตง ๖๕๒ คน ไถตง ๙ คน และเกาะเผิงหู ๒ คน

          ปี ๒๕๕๒ ไต้หวันได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจการเงินโลกเช่นเดียวกับประเทศอ ื่น ๆ แต่โชคดีที่ไต้หวัน  เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากเป็นลำดับที่ ๔ ของโลก อาจจะมีโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้

          แนวโน้มความต้องการจ้างแรงงานไทยในเขตภาคใต้เกาะไต้หวันซึ่งอยู ่ในความรับผิดชอบของ สนร. เกาสง ในปี ๒๕๕๒

 

                – โครงการของบริษัทฟอร์โมซาร์กรู๊ป ในเขตภาคใต้

                              ๑.บริษัทฟอร์โมซาร์เทฟฟิต้า สิ่งทอ ที่เมืองหยุนหลิน ๘๕ คน

                              ๒. บริษัทฟอร์โมซาร์เฮฟวี่อินดรัสตี้ ประกอบโครงสร้างเหล็ก ที่เมืองเกาสง ๑๒๕ คน มีทั้งแรงงานทั่วไป และแรงงานฝีมือ

                              ๓. บริษัทฟอร์โมซาร์พลาสติคกรู๊ป เมืองม่ายเหลียว โครงการก่อสร้างขยายโรงกลั่นน้ำมันเฟสที่ 5 คาดว่าจะใช้แรงงานปีละ 800 คน

 

               – โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาล จำนวน 12 โครงการ ซึ่งดำเนินการในเขตภาคใต้เกาะไต้หวัน  เช่น  โครงการสร้างขยายรถไฟฟ้าใต้ดินเมืองเกาสง ไถหนาน  สร้างขยายรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เมืองเจียอี้โครงการก่อสร้างท่า เรือการค้าเสรีและรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเกาสง  โครงการก่อสร้างแหล่งผลิตภัณฑ์ใหม่  โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม  เป็นต้น โครงการก่อสร้างเหล่านี้แม้ว่าจะถูกรัฐบาลไต้หวันจำกัด  โควตานำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่คนท้องถิ่นไม่นิยมทำงานนี้ จึงอาจจะมีตำแหน่งงานว่างเหลือให้กับแรงงานไทยบ้าง

             – กิจการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ก็น่าจะเป็นกิจการที่มีตำแหน่งงานให้กับแรงงานไทยเช่นกัน

 

                                                                                                             ที่มา : สนร.เกาสง


173
TOP