Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ร่วมเดินทางไปคัดเลือกแรงงานไทยกับนายจ้างบริษัท Ching Feng Home Fasions Co.,Ltd.

            สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง ได้มอบหมายให้นางสายสวาท แซ่จู (ล่าม) ร่วมเดินทางไปคัดเลือกแรงงานไทยกับนายจ้างบริษัท Ching Feng Home Fasions Co.,Ltd. เพื่อทำหน้าที่ล่าม ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ที่เดินทางไปคัดเลือกคนงานโดยตรง จำนวน 20 ตำแหน่ง ซึ่งมีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยผ่านระบบจัดส่งโดยรัฐ โดยขอความอนุเคราะห์กรมการจัดหางานดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครและจัดให้มีการทดสอบและคัดเลือกลูกจ้าง ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครงาน จำนวน 104 คน มารายงานตัว จำนวน 65 คน สำหรับค่าใช้จ่ายหากผ่านการคัดเลือก คนงานจะเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1,700 บาท เท่านั้น (ค่า Passport กับค่าสมัครสมาชิกกองทุนฯของกกจ.) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นายจ้างรับผิดชอบทุกรายการ

 


135
TOP