Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

CLA ปรับระเบียบโควต้าการจ้างแรงงานต่างชาติ

ไกล่เกลี่ยกรณีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุถูกรถชน

รมว.แรงงาน ส่งสารอวยพรสงกรานต์แรงงานไทยในต่างประเทศ

ความต้องการแรงงานไทยในภาคใต้ของไต้หวันปี 2554

สนร.เกาสงรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

TOP